แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB8414
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB10157
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1632
04-แบบขอเอกสารการศึกษา104.3 KiB12155
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB10162
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB3990
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB4620
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2383
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2439
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3045
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB3272
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB4379
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2353
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB4730
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB4319
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1297
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2174
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB1212