แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB21502
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB19233
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB3271
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB20819
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB19507
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB7806
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB9697
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3752
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB4096
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB5023
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB5956
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB8048
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB2222
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB3159
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB8433
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB8035
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB4308
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB283
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB39