แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB9089
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB11001
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1867
04-แบบขอเอกสารการศึกษา104.3 KiB13913
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB11075
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB4278
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB4947
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2594
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2645
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3352
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB3549
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB5051
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2584
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB5106
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB4699
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1380
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2303
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB1942