แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB15201
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB18455
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB3092
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB20082
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB17415
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB6541
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB8871
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3549
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB3755
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB4633
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB5534
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB7393
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB2119
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB3035
15-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB3320
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB7882
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB7226
18.แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB1321
19.แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB113