แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB7151
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB8170
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1367
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB9577
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB6971
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB3428
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB4081
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2050
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2157
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB2496
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB2690
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB3698
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2056
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB3196
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB3428
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1145
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB1976
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB770