แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB25244
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB19813
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB3579
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB21683
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB20608
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB8345
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB13031
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3863
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB4357
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB5241
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB6579
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB8466
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB2320
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB3385
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB9075
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB9316
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB15606
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB414
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB133