แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB10699
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB14606
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB2262
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB16581
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB13746
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB5060
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB5646
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3012
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2916
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3902
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB4262
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB5624
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB3002
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB6012
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB5659
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1511
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2536
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB2341