Slide1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการให้บริการ การส่งเสริมวิชาการ 
งานทะเบียนและข้อมูลการศึกษา บนพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

Slide2

1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี องค์กรวิชาชีพ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands-on)
2 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
3 พัฒนาการทำงานของหน่วยงานโดยเน้นการวิจัยแบบ Routine to Research (R2R)หรือนวัตกรรม
4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
5 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความเป็นผู้นำ
6 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

Slide3

มุ่งสร้างมาตราฐานงานวิชาการและงานทะเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Slide4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มุ่งเน้นการพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ