ปรัชญา (Philosophy)

ส่งเสริมวิชาการ บูรณาการด้วยเทคโนโลยี

ปณิธาน (Determination)

มุ่งพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและงานทะเบียน พัฒนาระบบบริการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน วิชาการ ทะเบียนและประมวลผล

2.สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานทะเบียน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.พัฒนาระบบการให้บริการ สู่ความประทับใจของผู้ใช้บริการ

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ