Slide1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นนำในการพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Slide2

1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
3 สนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
4 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Slide3

มุ่งสร้างมาตราฐานงานวิชาการและงานทะเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Slide4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มุ่งเน้นการพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ