ปรัชญา (Philosophy)


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มุ่งเน้นการพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน (Determination)


มุ่งสร้างมาตรฐานงานวิชาการและงานทะเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นหน่วยงานชั้นนำในการพัฒนางานด้านวิชาการและงานทะเบียน บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการและงานทะเบียน

2.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและยกระดับงานด้านวิชาการและงานทะเบียน

3.สนับสนุนการพัฒนาการทำงาน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

4.เพิ่มศักยภาพบุคลากรและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล