รายชื่อสาขาวิชา และชื่อวิชา มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7

 

รายวิชา มคอ.3 และมคอ.5  ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชา มคอ.7 ปีการศึกษา 2558
คณะ/วิทยาลัย ไฟล์ Download ไฟล์ Download
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
1  ศิลปศาสตร์ icon_word icon_word e
2  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม icon_word
icon_word
3  เทคโนโลยีการเกษตร icon_word icon_word
4  วิศวกรรมศาสตร์ icon_word
icon_word
5  บริหารธุรกิจ icon_word
icon_word
6  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ icon_word icon_word
7  ศิลปกรรมศาสตร์ icon_word icon_word
8  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน icon_word icon_word
9  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี icon_word icon_word
10  สถาปัตยกรรมศาสตร์ icon_word icon_word
11  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย icon_word icon_word

 

 

 

รายวิชา มคอ.3 และมคอ.5 ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 สาขาวิชา มคอ.7 ปีการศึกษา 2557
  คณะ/วิทยาลัย ไฟล์ Download ไฟล์ Download
1 คณะศิลปศาสตร์ e e
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม e
 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร e
 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ e
 5 คณะบริหารธุรกิจ e
 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ e
 7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ e
 8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน e
 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี e
 10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ e
 11 คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย e