รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2.1 MiB, 44 downloads)
ปีการศึกษา 2558  
รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (5.1 MiB, 355 downloads)
ปีการศึกษา 2556  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (774.2 KiB, 286 downloads)
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (5.5 MiB, 240 downloads)
ปีการศึกษา 2555  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 (1.7 MiB, 761 downloads)
ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 (41.4 MiB, 106 downloads)
ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 (1.2 MiB, 212 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (1.6 MiB, 657 downloads)
ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 (1.9 MiB, 318 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 (3.4 MiB, 193 downloads)
ปีการศึกษา 2551
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 (97.4 KiB, 155 downloads)
ปีการศึกษา 2550
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550 (82.8 KiB, 182 downloads)