รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ 04 03 63 (3.8 MiB, 57 downloads)
ปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2.1 MiB, 209 downloads)
ปีการศึกษา 2558  
รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (5.1 MiB, 427 downloads)
ปีการศึกษา 2556  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (774.2 KiB, 350 downloads)
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (5.5 MiB, 309 downloads)
ปีการศึกษา 2555  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 (1.7 MiB, 985 downloads)
ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 (41.4 MiB, 172 downloads)
ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 (1.2 MiB, 267 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (1.6 MiB, 804 downloads)
ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 (1.9 MiB, 394 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 (3.4 MiB, 259 downloads)
ปีการศึกษา 2551
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 (97.4 KiB, 204 downloads)
ปีการศึกษา 2550
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550 (82.8 KiB, 244 downloads)