รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2.1 MiB, 26 downloads)
ปีการศึกษา 2558  
รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (5.1 MiB, 340 downloads)
ปีการศึกษา 2556  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (774.2 KiB, 276 downloads)
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (5.5 MiB, 224 downloads)
ปีการศึกษา 2555  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 (1.7 MiB, 744 downloads)
ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 (41.4 MiB, 93 downloads)
ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 (1.2 MiB, 204 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (1.6 MiB, 636 downloads)
ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 (1.9 MiB, 289 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 (3.4 MiB, 180 downloads)
ปีการศึกษา 2551
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 (97.4 KiB, 152 downloads)
ปีการศึกษา 2550
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550 (82.8 KiB, 167 downloads)