แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 (1.5 MiB, 610 downloads)

 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสวท ปี 2553-2556 (2.9 MiB, 1224 downloads)