รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2562  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2562  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2561  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560  ภาคฤดูร้อนพิเศษ
ปีการศึกษา 2560  ภาคการศึกษาที่ 2 แบบอาเซียน
ปีการศึกษา 2560  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2558  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2558  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2557  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2557  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2556  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2556  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2555  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2555  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2554  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2554  ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2553  ภาคการศึกษาที่ 2