อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

∗ หมายเหตุ :  อัตราการเก็บเงินนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า จำนวน  1,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา รับนักศึกษา ปวช./ ม.6 รับนักศึกษา ปวส.

(หลักสูตรเทียบโอน)

ศิลปศาสตร์   ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  การจัดการการโรงแรม 14,000.-  20,000.-  14,000.-  
  การท่องเที่ยว 14,000.-      
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14,000.-  20,000.-    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม        
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14,000.-      
  วิศวกรรมเครื่องกล 14,000.-      
  วิศวกรรมไฟฟ้า 14,000.-      
  วิศวกรรมโยธา 14,000.-      
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม 14,000.-      
  วิศวกรรมอุตสาหการ 14,000.-      
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 16,000.-      
  คอมพิวเตอร์ศึกษา 14,000.-      
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 14,000.- 20,000.-    
  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 14,000.- 20,000.-    
  เทคโนโลยีการผลิต 14,000.-      
เทคโนโลยีการเกษตร        
  การผลิตพืช 12,000.-      
  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12,000.-      
  ประมง 12,000.-      
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14,000.-      
  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 14,000.-      
  วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 14,000.-      
  สัตวศาสตร์ 14,000.-      
วิศวกรรมศาสตร์        
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16,000.-   16,000.- 24,000.-
  วิศวกรรมเคมี 16,000.-      
  วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย – เคมีและสีสิ่งทอ 16,000.-      
  วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย – พอลิเมอร์และเส้นใยประยุกต์ 16,000.-      
  วิศวกรรมเครื่องกล 16,000.-   16,000.- 24,000.-
  วิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง   16,000.-
  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 16,000.-      
  วิศวกรรมสิ่งทอ 16,000.-      
  วิศวกรรมสิ่งทอ – วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 16,000.-      
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16,000.-      
  วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ 16,000.-      
  วิศวกรรมไฟฟ้า 16,000.-   16,000.- 24,000.-
  วิศวกรรมโยธา 16,000.-   16,000.-  24,000.-
  วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก 16,000.-   16,000.-  
  วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ 16,000.-   16,000.-  
  วิศวกรรมอาหาร 16,000.-      
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม 16,000.-   16,000.- 24,000.-
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 16,000.-      
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์ 16,000.-   16,000.-  
  วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต 16,000.-    16,000.-  
  วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 16,000.-   16,000.-  24,000.-
บริหารธุรกิจ          
  การเงิน 14,000.-      
  การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 12,000.-    
  การจัดการ-การจัดการทั่วไป 12,000.- 18,000.- 12,000.-  
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 12,000.-  
  การตลาด 12,000.- 18,000.- 12,000.-  
  การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 12,000.-      
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14,000.- 14,000.-  
  บัญชีบัณฑิต 14,000.- 24,000.- 14,000.-  
  เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 12,000.-      
  เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12,000.-      
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์        
  การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 12,000.-   12,000.-  
  เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 12,000.-   12,000.-  
  อาหารและโภชนาการ 12,000.-   12,000.-  
  อุตสาหกรรมบริการอาหาร 12,000.-      
  การศึกษาปฐมวัย 12,000.-      
ศิลปกรรมศาสตร์        
  จิตรกรรม 12,000.-      
  ดนตรีสากล 12,000.-      
  นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 12,000.-      
  ประติมากรรม 12,000.-      
  ศิลปะไทย 12,000.-      
  ศิลปะภาพพิมพ์ 12,000.-      
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 12,000.-      
  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 12,000.-      
  ออกแบบภายใน 12,000.-      
  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 12,000.-      
  ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 12,000.-      
  นาฏศิลป์ไทยศึกษา 12,000.-      
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน        
  เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 14,000.- 20,000.-  
  เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 14,000.- 20,000.- 14,000.-  
  เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 14,000.- 20,000.-  
  เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 14,000.- 14,000.-  
  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 14,000.- 20,000.- 14,000.-  
  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 14,000.-      
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
  คณิตศาสตร์ 14,000.-      
  เคมี 14,000.-      
  ชีววิทยาประยุกต์ 14,000.-      
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 14,000.-  24,000.-  
  ฟิสิกส์ประยุกต์ 14,000.-      
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14,000.-    
  สถิติประยุกต์ 14,000.-      
สถาปัตยกรรมศาสตร์        
  สถาปัตยกรรม 16,000.-      
  สถาปัตยกรรมภายใน 16,000.-      
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย        
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 16,000.-      
  สุขภาพความงามและสปา 14,000.-    

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  เบอร์โทร 02-549-3610-2