คณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครสอบตรง ปีการศึกษา 2560  

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา รับนักศึกษา ปวช./ ม.6 รับนักศึกษา ปวส.

(หลักสูตรเทียบโอน)

ศิลปศาสตร์   ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  การจัดการการโรงแรม
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  การท่องเที่ยว
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม        
  วิศวกรรมคอมพิเตอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมเครื่องกล ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมไฟฟ้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมโยธา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมอุตสาหการ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  คอมพิวเตอร์ศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก    
  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก    
  เทคโนโลยีการผลิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
เทคโนโลยีการเกษตร        
  การผลิตพืช ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ประมง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  สัตวศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
วิศวกรรมศาสตร์        
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
  วิศวกรรมเคมี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย – เคมีและสีสิ่งทอ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย – พอลิเมอร์และเส้นใยประยุกต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
วิศวกรรมเครื่องกล  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
  วิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมสิ่งทอ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมสิ่งทอ – วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมไฟฟ้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
  วิศวกรรมโยธา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
  วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  วิศวกรรมอาหาร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมโทรคมนาคม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
  วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
บริหารธุรกิจ          
  การเงิน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก    
  การจัดการ-การจัดการทั่วไป ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  การตลาด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  บัญชีบัณฑิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์        
  เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  อาหารและโภชนาการ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  อุตสาหกรรมบริการอาหาร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  การศึกษาปฐมวัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
ศิลปกรรมศาสตร์        
  จิตรกรรม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ดนตรีสากล ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ประติมากรรม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ศิลปะไทย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ศิลปะภาพพิมพ์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ออกแบบภายใน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  นาฏศิลป์ไทยศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน        
  เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
  คณิตศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  เคมี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  ชีววิทยาประยุกต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก  
  ฟิสิกส์ประยุกต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก    
  สถิติประยุกต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
สถาปัตยกรรมศาสตร์        
  สถาปัตยกรรม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  สถาปัตยกรรมภายใน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย        
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      
  สุขภาพความงามและสปา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก      

หมายเหตุ  : ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูกคือ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2560

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ  เบอร์โทร 02-549-3613-5