กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 กลุ่ม ม.6 

 กลุ่ม ปวช./ปวส. 

โควตา เพิ่มเติม ปิดรับสมัคร

คลิก

รับตรง เพิ่มเติม

คลิก

รับสมัคร 1 - 19 พ.ค.62
ยังไม่เปิดรับสมัคร

 โครงการพิเศษ 

การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปิดรับสมัคร/อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

คลิก

การรับนักศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) เปิดรับสมัคร

คลิก