TCAS ม.6 สอบตรง ปวช. ปวส. ทุนนวัตกร ม.6 ปวช. ปวส. รับกลับเข้าศึกษา โควตานักกีฬา โควตาอื่นๆ TCAS ม.6 สอบตรง ปวช. ปวส. ทุนนวัตกร ม.6 ปวช. ปวส. รับกลับเข้าศึกษา โควตานักกีฬา โควตาอื่นๆ TCAS ปวช. ปวส. ทุนนวัตกร รับกลับเข้าศึกษา โครงการนักกีฬา อื่นๆ


กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

กลุ่ม ม.6

TCAS 1


TCAS 2

เปิดรับสมัคร


TCAS 3


 

กลุ่ม ปวช./ปวส.

โควตา


โควตา เพิ่มเติม


สอบตรง

เปิดรับสมัคร


รับตรง เพิ่มเติม


รับสมัคร 1 – 19 พ.ค.62
ยังไม่เปิดรับสมัคร

 

 

โครงการพิเศษ

ทุนนวัตกร

เปิดรับสมัคร


โควตานักกีฬารับสมัคร วุฒิ ม.6
รับสมัครวุฒิ ปวช./ปวส.

การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส)

เปิดรับสมัคร