ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

        1. งานมาตรฐานวิชาการ

        2. งานมาตรฐานวิชาชีพ

        3. งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล