ฝ่ายหลักสูตร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรใหม่ที่จะเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
2. พิจารณาการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทุกหลักสูตร
3. ประสานและติดตามการขอเปิดหลักสูตรและการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรของคณะต่างๆ
4. ติดตามประเมินผลหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
5. รวบรวมจัดเก็บและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
6. ประสานติดต่อและดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักกฤษฎีกา