ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานควบคุมและดูแลระบบโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา

2. งานจัดทำสถิติข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร

3. งานพัฒนาโปรแกรม และจัดทำฐานข้อมูล

4. งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์

5. จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา