ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานบันทึกข้อมูลและตรวจสอบผลการศึกษา

2. งานทะเบียนประวัตินักศึกษาปัจจุบัน

     2.1 งานตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

     2.2 งานออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

     2.3 งานตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา

     2.4 งานทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา