ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานปฏิทินการศึกษา
2. งานออกรหัสประจำตัวนักศึกษา
3. งานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
4. งานลงทะเบียนเรียน
5. งานเพิ่ม / เปลี่ยน / ถอน รายวิชา
6. งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
7. งานตรวจสอบสถานะนักศึกษา
8. งานจัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ