ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

 

1. งานรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

1.1 ประชุมวางแผน ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ แผนรับนักศึกษา ปฏิทินรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร
คู่มือแนะนำและวิธีปฏิบัติการสอบคัดเลือก แผนการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประสานงาน
การรับสมัครและการสอบคัดเลือกกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รายงานการชำระเงินค่าสมัคร และรายงาน
การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามระเบียบการรับสมัครของระบบต่าง ๆ ดังนี้

คุณวุฒิ ม. 6

1)  Thai University Central Admission :TCAS

         รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)          เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู รับสมัคร

         รอบที่ 2 โควตา (Quota)                                เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู รับสมัคร

         รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)          เว็บไซต์ www.Student.mytcas.com

         รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission 2)         เว็บไซต์ www.Student.mytcas.com

         รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (Direct Admission)      เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู รับสมัคร

คุณวุฒิ ปวช./ปวส.                         เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู รับสมัคร

2)  โควตาพิเศษ – โควตา MOU – โควตาคณะ/วิทยาลัย – โควตานักกีฬาดีเด่น

คุณวุฒิ ปวช./ปวส./กศน.             เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู รับสมัคร

3)  สอบตรง 
4)  รับตรง

รับวุฒิ ม. 6/ปวช./ปวส./กศน.      เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู รับสมัคร

5) โครงการพิเศษต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. งานตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี

2.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า

2.2  ตรวจสอบหลักฐาน/เอกสาร ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3  ตรวจสอบหลักฐาน/เอกสาร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบออนไลน์

2.4  ติดตามนักศึกษาที่ไม่ส่งหลักฐาน/เอกสาร

3. งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษานักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี กับสถานศึกษาต้นสังกัดเดิม

3.1  ตรวจสอบการส่งระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแรกเข้า   

3.2  ติดตามผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาต้นสังกัดเดิม

3.3  ประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.4  ประกาศคืนสิทธิ์ให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถานศึกษา กับ มหาวิทยาลัย

4.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

4.2  ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาเพื่อเชิญลงนาม MOU

4.3  ประสานงานการลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. งานให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

5.1  โครงการอบรมเพื่อเตรียมรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

5.2  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET

5.3  การแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมต่าง ๆ ของ สวท. และ มทร.ธัญบุรี