ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจหลัก

1. งานแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา ระบบสอบตรง และระบบกลาง TCAS)

2. งานปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกระบบ

3. งานรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ออนไลน์ทุกระบบ)
   3.1  ระบบโควตา (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th
   3.2 ระบบสอบตรงโดยมหาวิทยาลัย (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)  เว็บไซต์  www.admission.rmutt.ac.th
   3.3 ระบบ Thai University Central Admission (TCAS) (รับวุฒิ ม. 6)

          รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio  เว็บไซต์ www.tcas.rmutt.ac.th

          รอบที่ 2 การรับแบบ โควตา  เว็บไซต์ www.tcas.rmutt.ac.th       

          รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน  เว็บไซต์ www.tcas.cupt.net

          รอบที่ 4 การรับแบบ ADMISSION  เว็บไซต์ www.tcas.cupt.net

          รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ  เว็บไซต์ www.tcas.rmutt.ac.th

4. งานรายงานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ออนไลน์ทุกระบบ)

5. งานตรวจสอบคำสั่งการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

6. งานตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี

7. งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษานักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี

8. งานโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

9. งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

10. งานโครงการทุนอุดหนุนการศึกษา “ทุนนวัตกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11. งานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

   

ภารกิจสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัด

12. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและร่วมปฏิบัติงานกับฝ่ายอื่น อาทิ เช่น

          – งานให้บริการนักศึกษาที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ และ ห้อง RMUTT Student  Service Center

          – งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

          – งานโครงการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา

          – งานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

          – งานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          – งานแนะแนวการศึกษาสัญจรร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา

          – งานอื่น ๆ