สำนักงานผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

          1. งานธุรการ

          2. งานสารบรรณ

          3. งานบุคลากร

          4. งานการเงินและบัญชี

          5. งานพัสดุ

          6.งานประกันคุณภาพ