หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขภาพและความงาม หลักสูตร 4 ปี