หลักสูตรที่เปิดสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตร 5 ปี