หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSlide5

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี