หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี