หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนSlide5

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตร 4 ปี