หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี