หลักสูตรที่เปิดสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต ดนตรีสากล หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต ประติมากรรม หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต ศิลปะไทย หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต ศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 4 ปี
ศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทยศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา หลักสูตร 4 ปี