หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์Slide5

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการอาหาร หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี