หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการอาหาร หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี