หลักสูตรที่เปิดสอน คณะบริหารธุรกิจSlide5

 

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน หลักสูตร 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด หลักสูตร 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี
บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี
Bachelor of Business Administration Business English หลักสูตร 4 ปี
Bachelor of Business Administration International Business Administration หลักสูตร 4 ปี
Bachelor of Business Administration Marketing หลักสูตร 4 ปี