หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย – เคมีและสีสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย – พอลิเมอร์และเส้นใย หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบราง หลักสูตรต่อเนื่อง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ – วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ปี