หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต การผลิตพืช หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี