หลักสูตรที่เปิดสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 4 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร 4 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 5 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตรต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตร 4 ปี
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตร 4 ปี