หลักสูตรที่เปิดสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Slide5

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม หลักสูตร 5 ปี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 5 ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตร 4 ปี
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตร 4 ปี