หลักสูตรที่เปิดสอน คณะศิลปศาสตร์Slide5

 

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการโรงแรม หลักสูตร 4 ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี