หลักสูตรที่เปิดสอน คณะศิลปศาสตร์

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการโรงแรม หลักสูตร 4 ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการการบิน หลักสูตร 4 ปี