คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3571

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB806
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2042
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB815
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB908
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB919

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1291
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1362
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2909
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB904
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB6527
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB945
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB2308
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5892
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB739
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1984
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB745
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB766
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1121
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB561
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB2038