คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB5564

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB240
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1282
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2959
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB280
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB1221
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1238
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1637
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB848

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1653
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1940
คู่มือนักศึกษา 2563138.4 MiB15960
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3183
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB3678
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB10911
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1554
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB9090
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB4329
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB7413
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB1453

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB3447
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB1154
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB1195
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1464
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB2527
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB5596