คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB4159

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB963
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2368
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB916
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1012
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1226
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB656

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1405
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1542
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3027
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB2380
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB8922
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1173
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB4585
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB1209
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6449
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB945

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2431
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB920
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB946
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1251
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1375
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB3402