คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB5140

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1156
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2739
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1155
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB1113
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1518
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB775
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB102
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB163

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 2563138.4 MiB8263
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB3961
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB3200
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB7883
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB10396
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB1287
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3133
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB7093
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1561
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1838
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1460

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB4719
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1971
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB1095
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB3162
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB1119
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1409