แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB18856
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB3190
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB20439
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB6799
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB18377
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3673
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB3855
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB4906
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB5712
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB15782
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB7426
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB2162
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB3081
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB8010
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB9132
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB7797
19.แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB213
18.แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB2026
15-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB3406

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB2128
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB2552
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1895