แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB9864
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1605
04-แบบขอเอกสารการศึกษา104.3 KiB11790
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB3957
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB9049
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB4574
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2364
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3009
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB3180
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2320
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB8298
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB4258
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1278
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2152
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB4676
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB4297
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB1156
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2423

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1252
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1456
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1333