แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB34876
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB10906
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB27780
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB25858
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB55780
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB5907
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB11801
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB8662
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB17012
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB67539
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB17987
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3075
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4653
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB18298
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB36389
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB28759
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB130
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB715
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5620
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB60881

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB3805
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)109.3 KiB1859
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB4372
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ