แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB10708
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB10919
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1370
04-แบบขอเอกสารการศึกษา104.3 KiB13812
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1796
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB1908
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2293
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2530
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2540
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2615
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3292
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB3513
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB4178
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB4672
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB4860
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB4976
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB5092
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB8970

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1415
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1435
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1646