แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB25241
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB19813
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB3575
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB21676
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB20601
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB8294
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB13030
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3862
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB4357
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB5203
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB6579
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB8464
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB2320
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB3383
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB9075
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB9313
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB15604
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB414
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB132

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB2325
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB2121
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB2826