แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB9986
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB13731
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB2087
04-แบบขอเอกสารการศึกษา104.3 KiB15713
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB12275
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB4619
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB5340
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2780
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2773
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3566
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB3991
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB5310
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2866
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB5363
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB5010
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1439
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2446
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB2140

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1502
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1528
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1798