แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB59081
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB23298
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB5587
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB25584
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB43372
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB20287
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB31479
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB4982
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB7613
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB6978
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB14266
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB19454
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB2754
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4154
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB14125
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB15321
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB53558
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB4106
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB439

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB3295
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)109.3 KiB1164
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB3665
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ