แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB13656
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB16695
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB2880
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB18831
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB15945
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB5745
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB7519
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3324
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB3573
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB4449
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB4952
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB6724
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB3501
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB7604
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB6866
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1979
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2857
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB3091

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1790
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1794
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB2251