แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB6576
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB6215
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1296
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB8624
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB6267
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB3119
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB3746
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB1913
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2066
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB2358
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB2520
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB3529
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB1898
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB3060
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB3286
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1092
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB1886
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB683

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1058
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1122
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1135