แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB10922
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB15092
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB2313
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB16862
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB13946
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB5149
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB5713
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3044
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2962
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3967
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB4365
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB5709
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB3065
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB6515
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB6108
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1534
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2589
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB2563

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1595
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1622
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1914