แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB66089
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB34421
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB10657
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB27414
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB54743
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB24827
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB35359
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB5785
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB11080
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB8369
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB16613
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB27504
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3031
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4565
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB16689
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB17523
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB58887
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5499
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB680
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB3

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB3728
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)109.3 KiB1715
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB4273
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ