สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่ 39  หมู่ 1  ถนนรังสิต – นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทร 02-549-3600-5 (สำนักงานผู้อำนวยการ)
02-549-3690 (ห้อง One Stop Service)
Fax :  02-577-5028