บุคลากร

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล

ฝ่ายหลักสูตร

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On Center)

———————————————————————————————————————————

ข้อมูลบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 จำนวน
ข้าราชการสายวิชาการ 4  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 16  คน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2  คน
พนักงานราชการ 2  คน
ลูกจ้างชั่วคราว 11  คน
รวม 51  คน

∗∗∗ จำนวนบุคลากรทั้งหมดนับรวมบุคลากรช่วยราชการ