มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

NameSizeHits
2564-01-05ประกาศ(ฉบับที่ 16) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19602.2 KiB100
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB9
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 14) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB8
2563-12-22_ประกาศ(ฉบับที่ 13) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.8 KiB4
2563-12-20_ประกาศ(ฉบับที่ 12) เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)781.0 KiB4
2563-05-22_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดการเรียนกานสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)1.1 MiB616
2563-05-13_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์442.3 KiB187
2563-04-28_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการลดและการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)754.9 KiB254
2563-04-24_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำหรับบุคคลที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโวนา(COVID-19)289.2 KiB142
2563-04-09_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 8) เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน27.4 KiB82
2563-03-25_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 4) เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)544.4 KiB64
2563-03-18_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)376.9 KiB74