มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

NameSizeHits
2564-02-23ประกาศ(ฉบับที่ 23) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)922.5 KiB32
2564-02-19ประกาศ(ฉบับที่ 22) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)105.7 KiB32
2564-02-18ประกาศ(ฉบับที่ 21) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)479.6 KiB35
2564-02-17ประกาศ(ฉบับที่ 20) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)113.6 KiB34
2564-02-01ประกาศ(ฉบับที่ 19) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)80.7 KiB47
2564-01-05ประกาศ(ฉบับที่ 16) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19602.2 KiB285
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB30
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 14) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB24
2563-12-22_ประกาศ(ฉบับที่ 13) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.8 KiB25
2563-12-20_ประกาศ(ฉบับที่ 12) เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)781.0 KiB30
2563-05-22_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดการเรียนกานสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)1.1 MiB633
2563-05-13_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์442.3 KiB202
2563-04-28_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการลดและการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)754.9 KiB304
2563-04-24_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำหรับบุคคลที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโวนา(COVID-19)289.2 KiB162
2563-04-09_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 8) เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน27.4 KiB95
2563-03-25_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 4) เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)544.4 KiB83
2563-03-18_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)376.9 KiB91