มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

NameSizeHits
2563-05-22_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดการเรียนกานสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)1.1 MiB398
2563-05-13_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์442.3 KiB165
2563-04-28_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการลดและการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)754.9 KiB119
2563-04-24_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำหรับบุคคลที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโวนา(COVID-19)289.2 KiB123
2563-04-09_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 8) เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน27.4 KiB64
2563-03-25_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 4) เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)544.4 KiB47
2563-03-18_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)376.9 KiB52