คำถามที่พบบ่อย

คำถาม
คำตอบ
สมัครเข้าศึกษาผ่านช่องทางไหน สามารถสมัครเข้าศึกษาผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เลือกเมนู “สมัครเข้าศึกษาต่อ”
สาขาที่เปิดรับสมัครสอบมีสาขาอะไรบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดสาขาที่เปิดรับในแต่ละรอบการสมัครได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th เลือกเมนู “สมัครเข้าศึกษต่อ”
ไฟล์เอกสารหลักฐานของการสมัครสอบมีอะไรบ้าง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารผลการเรียน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
เกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียน ที่บันทึกในระบบรับสมัครสอบ ต้องใช้กี่เทอม เกรดเฉลี่ยที่บันทึกผลการสอบ ให้ผู้สมัครบันทึกเกรดเฉลี่ยสะสมล่าสุด หรือเกรดเฉลี่ยที่เป็นปัจจุบันในระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเกรด 5 เทอม หรือ 6 เทอม
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านช่องทางของ ธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการสมัคร และCounter Service
รอบที่เปิดรับสมัครของ มทร.ธัญบุรี มีกี่รอบ สามารถสมัครเข้าศึกษาผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เลือกเมนู “สมัครเข้าศึกษาต่อ”
การเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันไหน เวลาอะไร ภาคพิเศษเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  17.00น.-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เรียนเวลา 8.00น.-21.00น.
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยืนผลการสอบที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ก่อนหรือภายในภาคการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เท่านั้น
การเปิดบริการห้อง Student Service Center เปิดให้บริการตั้งแต่วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น
การขอเอกสารการศึกษา สามารถขอได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้าง สามารถขอผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ของนักศึกษา โดยเข้าเมนู “คำร้อง/ใบรับรองออนไลน์”
ช่องทางการขอรับเอกสารการศึกษา สำหรับการขอเอกสารผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถมารับเอกสารได้ที่ห้อง Student Service Center หรือ ทางไปรณีย์
กรณีที่นักศึกษาถูกถอนชื่อจาการเป็นนักศึกษา และต้องการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษายื่นคำรองผ่าน เมนู “คำร้อง/ใบรับรองออนไลน์”  ในระบบ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย และนำคำรองพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปยื่นที่คณะ/วิทยาลัย
ช่องทางการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ติดต่อผ่านช่องทาง หน้าเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ โทร. 025493590  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น
ถ้าจะขอขานนามงานพระราชทานปริญญาบัตรต้องทำอย่างไรบ้าง นำสำเนา คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร มาส่งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ ชั้น 3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อฝ่ายตรวจสอบจะได้จัดรายชื่อบัณฑิตขอขานนามในวันพระราชพิธีฯ
ถ้าจะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ตรงรุ่นต้องทำอย่างไรบ้าง ให้นักศึกษาติดต่อที่คณะเพื่อเขียนคำร้อง ขอเข้ารับไม่ตรงรุ่น พร้อมแนบหลักฐานสาเหตุที่ไม่เข้ารับปริญญาบัตรรอบที่ผ่านมา เช่น ป่วย/แนบใบรับรองแพทย์
ถ้าไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องติดต่อรับปริญญาบัตรที่ใด นำบัตรประชาชนมาติดต่อรับด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายตรวจสอบฯ ชั้น 3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน กรณี ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง
กรณีติด F แล้วเรียนวิชาอื่นแทน ต้องทำอย่างไรบ้าง ให้นักศึกษาติดต่อที่คณะเพื่อเขียนใบคำร้องแทน  F
การแก้ค่าระดับคะแนน I ต้องแก้ภายในระยะเวลาเท่าไร 1.กรณีที่รายวิชาปกติต้องแก้ให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
2.กรณีที่เป็นรายวิชาโครงงาน (Project) ต้องแก้ให้แล้วเสร็จภายใน  1 ภาคการศึกษา
ทำไมเกรดในระบบถึงยังไม่ขึ้น 1.กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบียนไม่ชำระเงิน
2.กรณีนักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงกลุ่ม (Sec.) ทำให้อาจารย์กรอกเกรดไม่ได้
ถ้าจะรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต้องทำอย่างไรบ้าง ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ที่ห้อง Student Service Center ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนำคำร้องไปส่งที่คณะ
อยากเรียน มทร.ธัญบุรี แต่ไม่ได้สอบ GAT PAT ไว้ สมัครได้ไหม สมัครได้ ในบางสาขาวิชาที่จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่เต็มแผนรับ การคัดเลือกอยู่ในดุลพินิจของกรรมการสอบของคณะ/วิทยาลัย
เคยสมัครในระบบแล้วจะสมัครรอบใหม่ แต่สมัครสอบไม่ได้  ขึ้นแจ้งเตือน “มีเลขบัตรประชาชนนี้อยู่แล้วไม่สามารถสมัครได้” จะทำอย่างไร ให้ผู้สมัครคลิก “เข้าสู่ระบบแทนสมัครสอบ”
สมัครแล้วแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะสมัครรอบถัดไปได้ไหม ผู้สมัครที่เคยชำระเงินค่าสมัคร 500.- บาท ในรอบใดรอบหนึ่งแล้ว หากไม่ผ่านการคัดเลือก สมัครใหม่ได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครอีกแต่ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์  ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร 500.- บาท อีก (ถ้าสมัครรอบ TCAS3 และ TCAS4 ไม่ได้รับ Promotion นี้)
มทร.ธัญบุรี มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) อย่างไร 1. ก่อนให้เข้าห้องสอบมีการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้เข้าสอบ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลของรัฐ
2. ผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่านการคัดกรอง (ร่างกายมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา) หากแพทย์อนุญาตให้สอบได้จะต้องไปสอบ ณ ห้องคัดกรองพิเศษ  ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ หลังจากสอบเสร็จทีมบุคลากรทางการแพทย์จะเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องคัดกรองพิเศษทันที
3. ผู้สมัครที่แพทย์ไม่อนุญาตให้สอบ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ผู้สมัครสอบภายหลังได้โดยไม่เสียสิทธิ์ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย
4. มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้ให้ผู้เข้าสอบ/ผู้คุมสอบ หน้าห้องสอบทุกห้อง
5. ปรับกระบวนการคัดเลือกให้กระชับขึ้น ดังนี้
– ผู้สอบผ่านข้อเขียน โดยต้องปรับปรุงเอกสารในระบบให้สมบูรณ์และถูกต้อง โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์
– สัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนทางโทรศัพท์ หรือวีดีโอคอล
– ผ่านเข้าศึกษาต่อด้วยคะแนนสอบข้อเขียน/สมรรถนะ โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์
6. มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ขอสมัครกลุ่ม โควตา MOU 1. ให้ผู้สมัคร สมัครเลือกรอบ “โควตา MOU” ในเมนู “สร้างใบสมัคร”
2. เลือกสาขาที่ถูกประกาศรายชื่อในอันดับที่ 1 เท่านั้น ไม่ต้องเลือกอันดับ 2
3. กรณีที่ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้สมัครในกลุ่มโควตา MOU
ขอยกเลิกใบสมัคร เนื่องจากได้ โควตา MOU แล้ว 1. ให้ผู้สมัคร แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอแก้ไข
2. กรณีผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครสอบในรอบ TCAS1 แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ และต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ในรอบ โควตา MOU
3. พิมพ์ข้อความ “ข้าพเจ้าขอยกเลิกใบสมัคร เลขที่ ……………… ในรอบ TCAS1 เนื่องจากต้องการสมัครในรอบ โควตา MOU ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าสมัครใหม่ในรอบ โควตา MOU”
อัพโหลด Portfolio ในระบบ อย่างไร 1. ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์ Portfolio ของผู้สมัคร 1 ไฟล์ มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB (รวมปกหน้า หลัง คำนำ สารบัญ) ไม่จำกัดจำนวนหน้า ก่อนการปิดระบบรับสมัคร
2. กรณีที่ขนาดไฟล์เกินให้ผู้สมัครเลือกผลงานที่โดดเด่น หรือเป็นประโยชน์ต่อสาขาที่สมัคร
3. คณะกรรมการจะใช้ไฟล์ข้อมูลที่ผู้สมัคร Upload เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาเบื้องต้น
4. ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสามารถนำ Portfolio ฉบับสมบูรณ์มาให้กรรมการพิจารณาเพิ่มเติมได้
สมัครแล้วแต่อยากยกเลิกใบสมัคร ทำอย่างไร 1. ให้ผู้สมัคร แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอยกเลิกใบสมัคร
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ยกเลิกใบสมัครให้เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการได้ที่ เมนู “สร้างใบสมัคร” อีกครั้ง ก่อนปิดการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เมนู “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”
ขอแก้ไข GPAX 1. ให้ผู้สมัคร แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอแก้ไข
2. พิมพ์ข้อความ “ข้าพเจ้าขอแก้ไขเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จาก…………… เป็น …………
ขอแก้ไขใบสมัครได้หรือไม่ 1. ให้ผู้สมัคร แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอแก้ไขใบสมัคร
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครไม่ดำเนินการก่อนการปิดรับสมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูล ณ วันที่ปิดรับสมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ขอสลับอันดับที่สมัคร 1. ให้ผู้สมัคร แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอแก้ไขใบสมัครพิมพ์ข้อความ “ข้าพเจ้าขอสลับสาขาระหว่างอันดับ 1 และอันดับ 2 ของใบสมัครเลขที่ …………………”
2. ให้ผู้สมัครดำเนินการหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ดำเนินการสลับระหว่างอันดับ 1 และอันดับ 2 ดังนี้
2.1 ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของสาขาหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสลับระหว่างอันดับ 1 และอันดับ 2 เรียบร้อยแล้ว
2.2 กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินของใบสมัครดังกล่าว ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน/แสกน QR Code  เพื่อไปชำระเงินก่อนถึงกำหนดระยะเวลาปิดรับสมัคร
ขอแก้ไข ชื่อ-นามสกุล 1. ให้ผู้สมัคร แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอแก้ไขชื่อ-นามสกุล
2. พิมพ์ข้อความ “ข้าพเจ้าขอแก้ไข ชื่อ/นามสกุล ให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจาก ………….
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สมัครที่เคยบันทึกไปแล้ว 1. แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอแก้ไข
2. พิมพ์ข้อความ “ข้าพเจ้าขอแก้ไข ………(หัวข้อที่ต้องการแก้ไข)…….. จาก …………………. เป็น …………………………
ขอแก้ไขคุณวุฒิในการสมัครสอบเพื่อขอสมัครในรอบอื่น 1. ให้ผู้สมัคร แนบไฟล์บัตรประชาชน เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” เพื่อยืนยันตัวตนในการขอแก้ไข
2. พิมพ์ข้อความ “ข้าพเจ้าขอแก้ไขคุณวุฒิ จาก……………. เป็น………………….. เนื่องจาก…………………………..
3. เปลี่ยน ชื่อสถานศึกษา (ถ้ามี) จาก…………………….   เป็น …………………….. จังหวัด ………………………..
4. เปลี่ยน เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จาก……………… เป็น ……………………..
5. เปลี่ยน แผนการเรียน จาก ………………….. เป็น ……………………….
จะตรวจสอบสถานะชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว ทำอย่างไร 1. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่เมนู “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”
3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับสถานะในระบบให้ผู้สมัครภายใน 5 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครชำระเงินแล้ว
4. หากสถานะการชำระเงิน ยังไม่ถูกปรับ หลังจาก 5 วันทำการ ให้ผู้สมัครแนบภาพหลักฐานชำระเงินสอบถาม  เข้ามาที่เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่”
บันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
2. อ่านรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอน
3. ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เมนู “ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร” โดยพิมพ์บางส่วนของชื่อ หรือนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมาย *
4. บันทึกประวัติ และข้อมูลของผู้ผ่านการคัดเลือกให้ครบถ้วน ถูกต้อง
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (Statement  of Student Account)
6. ชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุบนใบแจ้งยอดฯ
7. Upload เอกสารตามกำหนดระยะเวลาที่เว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7990
ต้องเรียนปรับพื้นฐานหรือไม่ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำผลจากการทดสอบไปจัดกลุ่มเรียน และการเรียนปรับพื้นฐาน
สถานศึกษาของผู้สมัครได้ลงนาม MOU กับ มทร.ธัญบุรี หรือไม่ ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ลงนาม MOU กับ มทร.ธัญบุรี ที่เว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11817
อยากสมัครโควตา MOU แต่สถานศึกษายังไม่ได้ลงนาม MOU กับ มทร.ธัญบุรี จะทำอย่างไร ติดต่ออาจารย์ฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษาต้นสังกัด ให้ทำหนังสือถึงอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เพื่อขอลงนาม MOU ตามที่อยู่ ดังนี้
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  12110
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : recruit.ar@rmutt.ac.th
นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้ว แต่อยากกลับเข้าศึกษาจะทำอย่างไร 1. นักศึกษายื่นคำร้องที่คณะ/วิทยาลัยที่ต้องการสมัครกลับเข้าศึกษาเพื่อให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุญาตให้สมัคร
2. ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับในระเบียบการรับสมัครในปีการศึกษาที่ต้องการสมัคร หรือตามดุลพินิจของคณะ/วิทยาลัย
3. บันทึกการสมัครที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ตามกำหนดในปฏิทินการรับสมัครฯ
4. ชำระเงินค่าสมัคร 500.- บาท
ขอทราบค่าบำรุงการศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า ที่เว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=12394
ทุนการศึกษาของ มทร.ธัญบุรี มีอะไรบ้าง ติดต่อขอข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3684 ในวัน เวลา ราชการ