โควตาคณะ/วิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

 

คณะ/วิทยาลัย ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ หมายเหตุ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 2562 ประกาศรอบ โควตา Portfolio(ปวช./ปวส.)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 8 ม.ค. 2563 ประกาศรอบ TCAS1 และ
TCAS1(โรงเรียนในเครือข่าย MOU)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 8 ม.ค. 2563 ประกาศรอบ TCAS1 และ
TCAS1(โรงเรียนในเครือข่าย MOU)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 9 ม.ค. 2563 ประกาศรอบ โควตา Portfolio (ปวช./ปวส.)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 22 ม.ค. 2563 ประกาศรอบ TCAS1 และ
TCAS1(โรงเรียนในเครือข่าย MOU) เพิ่มเติม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 22 ม.ค. 2563 ประกาศรอบ TCAS1 และ
TCAS1(โรงเรียนในเครือข่าย MOU) เพิ่มเติม
วิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม  29 ม.ค. 2563 ประกาศรอบ TCAS1 และ
TCAS1(โรงเรียนในเครือข่าย MOU) เพิ่มเติม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 2 มี.ค. 2563 สอบสัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2563
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ฯ)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม   2 เม.ย. 2563 ประกาศรอบผู้ผ่านการคัดเลือก
สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม   14 เม.ย. 2563 ประกาศรอบ TCAS2 และ
โควตา MOU รอบ2
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม   14 เม.ย. 2563 ประกาศรอบ TCAS2 และ
โควตา MOU รอบ2
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม   22 เม.ย. 2563 ประกาศรอบ TCAS2 และ
โควตา MOU รอบ2

 

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาคณะ (ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)

(ระบบตรวจสอบรายชื่อนี้เป็นการเพิ่มความสะดวกในการค้นหา ทั้งนี้ให้ยึดรายชื่อจากประกาศของทางมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น)

คณะสาขาวิชาคำนำหน้าชื่อนามสกุลรหัสประจำตัวสอบรอบ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม19102000009 : ครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ นายศุภชัยชูธง8040000044โควตาคณะ 14/4/63
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม19102000009 : ครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ นายอานนท์บุ่งศรี8040000051โควตาคณะ 14/4/63
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม19102000012 : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ นายณัฐพงศ์เกตุสุวรณ8040000093โควตาคณะ 14/4/63
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน19108000070 : เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ นายมินทร์ธดากรรณสุรางค์8040000010โควตาคณะ 14/4/63
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน19108000070 : เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ นางสาวอัญชัญชุ่มกมล8040000028โควตาคณะ 14/4/63
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน19108000070 : เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ นายวงศกรจรเจริญ8040000036โควตาคณะ 14/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวอานิสดะละซู804000105โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวซูฟียานีประดู่804000113โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวคอซานะห์สะอิ804000121โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวรุจิราแซ่ลี804000139โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวจิราพรแดนกุญชร804000147โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวนันทนีภรณ์ธิยะคำ804000154โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวศลิษาโพธิ์วัฒนา804000162โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินางสาวกมลพรรณอินนวน804000170โควตาคณะ 22/4/63
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์19106000115 : การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย (โดยวิธีการเทียบโอน) ภาคปกตินายนนทกรปาทะวงศ์804000188โควตาคณะ 22/4/63