กลุ่มโครงการพิเศษ

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิ.ย.63
(ปิดรับสมัคร)

รับกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(Re-รหัส) (เพิ่มเติม)

รับสมัครวันที่ 20 พ.ค. - 15 มิ.ย. 63
(ปิดรับสมัคร)

รับกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(Re-รหัส)

รับสมัครวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63
(ปิดรับสมัคร)

โควตานักกีฬา

รับสมัครวันที่ 2 ธ.ค.62 - 23 มี.ค.63
(ปิดรับสมัคร)

ทุนนวัตกร

รับสมัคร วันที่ 20 พ.ค. - 15 มิ.ย.63