นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
หลังจากนักศึกษาชำระเงินแล้ว 3 – 7 วันทำการ

รหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อนามสกุลคณะ/วิทยาลัยสถานะการชำระเงิน
116310212001-6นายภัทรพงษ์คุณมีครุศาสตร์อุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
116310212002-4นางสาวบัวชมพูเวียงอินทร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
116310213001-5นายวิทยาถาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
116310217001-1นายชยกรหิรัญวงษ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
116310411001-5นางสาวพัชรินทร์หินโทนวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116310431001-1นายจีระศักดิ์ศรีน้ำอ้อมวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116310441101-7นายเจษฎา แซ่เอี๊ยววิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116310441102-5นายนนทพัทธ์สุขสุจิตต์วิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116310441103-3นายสัญญกรน้ำเงินวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116310504001-3นางสาวพิชญารุ่งศรีบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116310722001-9นางสาวศุภกฤตยานุ้ยมัยศิลปกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116310725001-6นายพีระพลศรีจามรศิลปกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330205003-9นางสาวอนุสราบุญซิ่ววงษ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
116330205102-9นายประณพหงษ์ทองครุศาสตร์อุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
116330205103-7นายอนันต์อยู่ภู่ครุศาสตร์อุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
116330411001-3นายอโนมาโกฎเพชรวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330421001-1นายภูชิชญ์ทั่งทองวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330421002-9นายปริญญา มะลิลาวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330421003-7นายณัฐวุฒิพูลเพิ่มวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330421004-5นายเฉลิมพงษ์วัดสุวรรณวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330421005-2นายณัฐดนัยบัวทองวิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330421006-0นายปุณณวิชกาบแก้ววิศวกรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
116330503001-2นางสาววิภาวดีเสืออุดมบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330503401-4นางสาวชมพูนุทโชติช่วงบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330503402-2นางสาวรัตนภรณ์ทองอัฐบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330503403-0นางสาวบุญญรัตน์มุ่งเขื่องกลางบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330504001-1นางสาวอาทิตยาคงคีรีบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330504002-9นางสาวโญฑกาณต์แสงพลบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330504003-7นางสาวญาณิศาสินเครือสวนบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330504004-5นางสาวศิศิรา สำเริงราชบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330505001-0นางสาววิไลวรรณ ตรีคงคาบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330505002-8นายสันสกฤตสุภาวินิตบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330505003-6นายศุภกฤษฏิ์สาระสิทธิ์บริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330505004-4นางสาวสุดารัตน์ก๋อนสันบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330505005-1นายภัสกรจันทพาดบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330505006-9นายศุภวิชญ์ทองทจิตรบริหารธุรกิจชำระเงินแล้ว
116330802001-0นายเทพพิทักษ์ก๋าสมเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนชำระเงินแล้ว
116330802002-8นายอัศวินหงษ์ทองเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนชำระเงินแล้ว