นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
หลังจากนักศึกษาชำระเงินแล้ว 3 – 7 วันทำการ

รหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อนามสกุลคณะ/วิทยาลัยสถานะการชำระเงิน