กลุ่ม ม.6
รับสมัคร 17 - 29 เม.ย.62

ปฏิทินการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
WEBSITE รับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร
รับสมัคร 9 - 19 พ.ค.62

ปฏิทินการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
WEBSITE รับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร
รับสมัคร 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62

ปฏิทินการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
WEBSITE รับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร

กลุ่ม ปวช./ปวส.
รับสมัคร 12 ต.ค. - 4 พ.ย.61

WEBSITE รับสมัคร ปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตา ปวช./ปวส.เพิ่มเติม
รับสมัคร 1 ธ.ค.61 - 28 ก.พ.62

ปฏิทินการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ/ สถานที่สอบ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ
  คณะบริหารธุรกิจ
    เดิม BA2401 เป็น BA4304
    เดิม BA2402 เป็น BA4305
    เดิม BA2405 เป็น BA4306
    เดิม BA3301 เป็น BA4307
    เดิม BA4208 เป็น BA3302
    เดิม BA4209 เป็น BA3303
    เดิม BA4308 เป็น BA4210
    เดิม BA4309 เป็น BA3403
    เดิม BA4310 เป็น BA3404
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    เดิม คอบ.1406 เป็น คอบ.1416
แผนที่ภายใน มทร.ธัญบุรี
WEBSITE รับสมัคร ปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รับสมัคร 1 - 19 พ.ค.62

WEBSITE รับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร