ประกาศนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เกิน 1 ปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560