ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO เพิ่มเติม (ประกาศ ณ วันที่ 24/01/2562).

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1  PORTFOLIO เพิ่มเติม (ณ วันที่ 24/01/2562)
ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : 

-ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS(ทปอ.) วันที่ 30-31 มกราคม 2562  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19102000008 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19102000009 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19102000010 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
19102000012 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ. การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ. ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

วิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19104000027 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ
19104000028 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ
19104000107 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ 4 สาขาวิชา ปกติ

 

บริหารธุรกิจ
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19105000036 บธ.บ. การตลาด พิเศษ
19105000041 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ
19105000043 บธ.บ. การเงิน ปกติ
19105000045 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปกติ
19105000047 B.B.A. Marketing ปกติ
19105000048 B.B.A. International Business Administration ปกติ
19105000049 B.B.A. Business English ปกติ

 

ศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19107000055 ศล.บ. ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ. ศิลปะไทย ปกติ
19107000061 ศล.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000064 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19108000070 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000071 ทล.บ. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19109000072 วท.บ. คณิตศาสตร์ ปกติ
19109000073 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
19109000074 วท.บ. สถิติประยุกต์ ปกติ
19109000075 วท.บ. เคมี ปกติ
19109000078 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19110000082 วท.บ. สุขภาพและความงาม ปกติ
19110000133 วท.บ. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปกติ