ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO เพิ่มเติม (ประกาศ ณ วันที่ 24/01/2562)..
มกราคม 16, 2019
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2562
มกราคม 18, 2019

ประกาศ เรื่อง สรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฉบับที่ 1/2562

เรื่อง  การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

————————————–

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 26/2561  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน  2561
จึงประกาศกำหนด วัน – เวลา  ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
โดยสามารถดาวน์โหลด ประกาศ/แบบฟอร์ม ได้ดังนี้

 

ประกาศ/แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 1-2562
แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบฟอร์มการสมัครและแบบเสนอชื่อกรรมการคณาจารย์ประจำ