ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO เพิ่มเติม.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1  PORTFOLIO เพิ่มเติม
ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ TCAS1 เพิ่มเติม

“ไม่” ต้องมาสัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2562

-ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS(ทปอ.) วันที่ 30-31 มกราคม 2562

-บันทึกประวัตินักศึกษาวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19102000008 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ

 

วิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19104000027 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ
19104000107 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ 4 สาขาวิชา ปกติ

 

บริหารธุรกิจ
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19105000036 บธ.บ. การตลาด พิเศษ
19105000041 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ
19105000043 บธ.บ. การเงิน ปกติ
19105000045 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปกติ

 

ศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19107000061 ศล.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19109000078 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ