ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โควตา สำหรับ ปวช./ปวส. เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจำปีการศึกษา 2562
โควตา สำหรับ ปวช./ปวส. เพิ่มเติม
ศิลปศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19101000001 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ปกติ
19101000002 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม ปกติ
19101000004 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปกติ
19101000084 ศศ.บ. อุตสาหกรรมการบริการการบิน ปกติ
19101000086 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม (เทียบโอน) ปกติ

 

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19102000006 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ
19102000007 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
19102000008 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19102000009 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19102000010 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
19102000011 ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
19102000012 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ
19102000087 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน) ปกติ
19102000088 อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ปกติ
19102000089 อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปกติ
19102000090 อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) พิเศษ

 

เทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ. การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ. ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

วิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19104000027 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ
19104000104 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) ปกติ
19104000105 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก (เทียบโอน) ปกติ
19104000107 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ 4 สาขาวิชา ปกติ

 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19106000115 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (เทียบโอน) ปกติ
19106000118 คศ.บ. ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน) ปกติ

 

ศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ. จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ. ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ. ศิลปะไทย ปกติ
19107000058 ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ
19107000059 ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ
19107000060 ศล.บ. ออกแบบภายใน ปกติ
19107000061 ศล.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000063 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000064 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000065 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19108000069 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ
19108000070 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000120 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (เทียบโอน) ปกติ

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19109000076 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19110000080 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ปกติ