สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2561

 

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (152.2 KiB, 830 downloads)
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2561 (62.7 KiB, 555 downloads)
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี ปี 2561 (94.2 KiB, 342 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560  จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา   และเพศ  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560 (125.8 KiB, 260 downloads)