ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โควตา สำหรับ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีการศึกษา 2562

โควตา สำหรับ ปวช./ปวส.


รับสมัครเพิ่มเติม(เฉพาะสาขาไม่เป็นไปตามแผนรับ)

ศิลปศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19101000001 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ปกติ
19101000002 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม ปกติ
19101000004 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปกติ
19101000084 ศศ.บ. อุตสาหกรรมการบริการการบิน ปกติ
19101000086 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม (เทียบโอน) ปกติ

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19102000006 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ
19102000007 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
19102000008 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19102000009 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19102000010 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
19102000011 ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
19102000012 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ
19102000087 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน) ปกติ
19102000088 อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ปกติ
19102000089 อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปกติ

 

เทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ. การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ. ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

วิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19104000027 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ
19104000029 วศ.บ. วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ
19104000030 วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร ปกติ
19104000085 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ปกติ
19104000091 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ
19104000092 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
19104000093 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) ปกติ
19104000094 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19104000095 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) ปกติ
19104000096 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ
19104000097 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19104000098 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ปกติ
19104000099 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต (เทียบโอน) ปกติ
19104000100 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3 สาขา ปกติ
19104000101 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) ปกติ
19104000102 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม (เทียบโอน) ปกติ
19104000103 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
19104000104 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) ปกติ
19104000105 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก (เทียบโอน) ปกติ
19104000106 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและนวัตกรรม ปกติ
19104000107 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ 4 สาขา ปกติ
19104000108 วศ.บ. วิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) ปกติ
19104000109 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) ปกติ

 

บริหารธุรกิจ
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19105000035 บธ.บ. การตลาด ปกติ
19105000037 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ
19105000039 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ
19105000040 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ
19105000044 บช.บ. บัญชีบัณฑิต ปกติ
19105000110 บธ.บ. การตลาด (เทียบโอน) ปกติ
19105000111 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ปกติ
19105000112 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) ปกติ
19105000113 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ปกติ
19105000114 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) ปกติ

 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19106000050 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ
19106000051 ศศ.บ. อาหารและโภชนาการ ปกติ
19106000115 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (เทียบโอน) ปกติ
19106000116 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) ปกติ
19106000117 คศ.บ. ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ปกติ
19106000118 คศ.บ. ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน) ปกติ

 

ศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ. จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ. ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ. ศิลปะไทย ปกติ
19107000058 ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ
19107000059 ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ
19107000060 ศล.บ. ออกแบบภายใน ปกติ
19107000061 ศล.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000062 ศล.บ. ดนตรีสากล ปกติ
19107000063 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000064 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000065 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19108000066 ทล.บ. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ
19108000067 ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ
19108000068 ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ
19108000069 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ
19108000070 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000071 ทล.บ. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ
19108000119 ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบโอน) ปกติ
19108000120 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (เทียบโอน) ปกติ

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19109000076 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ
19109000077 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19110000079 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19110000080 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ปกติ