ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ และสถานที่สอบ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (เพิ่มเติม) รับสมัครเฉพาะคุณวุฒิ ปวส.
มิถุนายน 29, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ รอบ4.5
กรกฎาคม 16, 2018

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4.5 รับแบบ Admission (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

(รับวุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า)

รอบที่ 4.5 รับแบบ Admission
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

ในรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน
อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร 1-15 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 16 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 17 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  18 ก.ค. 2561
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา  19 – 25 ก.ค. 2561
ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  25 ก.ค. 2561
ตรวจสุขภาพ  4 ส.ค. 2561
เปิดภาคการศึกษา 6 ส.ค. 2561
สมัครออนไลน์