(รับวุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า)

รอบที่ 4.5 รับแบบ Admission
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

ในรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน
อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร 1-15 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 16 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 17 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  18 ก.ค. 2561
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา  19 – 25 ก.ค. 2561
ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  25 ก.ค. 2561
ตรวจสุขภาพ  4 ส.ค. 2561
เปิดภาคการศึกษา 6 ส.ค. 2561
สมัครออนไลน์