ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS 5.5 (การรับตรงอิสระ)

ประกาศ รายชื่อสอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
801 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
802 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
803 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
804 ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
805 วท.บ.ประมง ปกติ
806 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ
807 ศล.บ.ประติมากรรม ปกติ
808 ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
809 ศล.บ.ศิลปะไทย ปกติ
810 ศล.บ.ออกแบบภายใน ปกติ
811 ศล.บ.นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
812 ศล.บ.ดนตรีสากล ปกติ
813 ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
815 วท.บ.คณิตศาสตร์ ปกติ
816 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
817 วท.บ.สถิติประยุกต์ ปกติ
818 วท.บ.เคมี ปกติ
819 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ
820 วท.บ.สุขภาพและความงาม ปกติ